Christensen, Sverre A. og Harald Rinde, Nasjonale utlendinger: ABB i Norge 1880-2010

nasjonale utlendingerFra forlaget:

“I denne boken fortelles historien om omveltningene ABBs norske datterselskap har gjennomgått siden det så dagens lys i 1987. Boken viser den sentrale rolle elektroteknisk industri hadde i å bringe industrikapitalismen til Norge og samspillet med internasjonale eiere og multinasjonale selskaper. Har litteraturliste og register.”

Full referanse: Christensen, Sverre A. og Harald Rinde, Nasjonale utlendinger: ABB i Norge 1880-2010, Oslo : Gyldendal akademisk 2009.

Gullbekk, Svein H , Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen

pengevesenetDenne boken tar for seg mynt og myntenes funksjon som penger i Norge fra etablering av myntvesenet under Harald Hardråde (1047-1066) til Svartedauen (1350). Med utgangspunkt i arkeologiske, historiske og numismatiske kilder utfordrer forfatteren det tradisjonelle synet på mynt, penger og økonomi i Norge i middelalderen. Bruken av mynt som betalingsmiddel blir særlig sett i sammenheng med statsdannelse, byutvikling og kirkens voksende organisasjon. Det var betydelige forskjeller mellom bruk av penger og pengenes utbredelse i byene og på landet. En begynnende pengeøkonomi fikk stor betydning for utviklingen av statens og kirkens sentrale funksjoner og fremveksten av markedsøkonomi. Studien undersøker slik Kongemaktens administrasjon i lys av pengenes funksjon.

(Beskrivelsen er hentet fra hjemmesiden til Kultuhistorisk museum).

Full referanse: Svein H Gullbekk, Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen, København: Museum Tusculanum Forlag 2009