Pål Thonstad Sandvik, “Såpekrigen 1930-31: Lilleborgsaken, Venstrestaten og norsk økonomisk nasjonalisme”, Historisk Tidsskrift 2010 (3)

Abstract: “Lilleborgsaken var mellomkrigstidens mest intense konsesjonsstrid og førte til regjeringen Mowinckels fall i 1931. Spørsmålet var: Hvordan skulle norske myndigheter håndtere storkonsernet Unilevers forsøk på å erverve kontroll over norsk såpe- og margarinindustri? Valget sto mellom en pragmatisk regulering eller en kamplinje. Flere konfliktlinjer ble her vevet inn i hverandre. Det gjaldt forhold som norsk økonomisk selvstendighet, forholdet mellom stat og marked, regulering av ’storkapitalen’, vern av vitale eksportnæringer og beskyttelse av forbrukerinteressene. Vektleggingen av disse ulike hensynene gir derfor innblikk i nye dimensjoner ved mellomkrigstidens venstrestat og venstrekapitalisme.”

Fulltekstversjon finner du her.

Full referanse: Pål Thonstad Sandvik, “Såpekrigen 1930-31: Lilleborgsaken, Venstrestaten og norsk økonomisk nasjonalisme”, Historisk Tidsskrift 2010 (3) s. 389-424