Einar Lie, “Hjemmemarkedsledet eller eksportledet vekst i Norge på 1930-tallet? Neitakk, begge deler”, Historisk Tidsskrift, Vol. 84, No. 2, 2005, 487-494

Abstract:

” Tore Jørgen Hanisch og Jan Vea presenterte i HT nr. 1/ 2005 en artikkel som reiser et forsvar for tesen om at det var hjemmeindustrien som brakte Norge ut av krisen i mellomkrigstiden. Artikkelens kritiske brodd er særlig rettet mot Christian Venneslan og Erlend Bjørtvedts artikkel «Veien ut av krisa» i 1998, som pekte på eksportindustriens rolle bak den økonomiske veksten på 1930-tallet. Men et arbeid jeg publiserte i dette tidsskriftet i 1996, får en sentral plass i Hanisch og Veas artikkel. Dette arbeidet, som var en trykt utgave av forelesningen over oppgitt emne til min doktordisputas, presenteres som det første som reiste tesen om eksportledet vekst på ny – etter at tesen var blitt tilbakevist på 1970-tallet av en rekke historikere, blant dem Hanisch og Vea. Jeg skal her konsentrere meg mer om Hanisch og Veas kritikk enn om Bjørtvedt og Venneslans artikkel.”

Fulltekstversjon finner du her.